Prijs Steenkorven Afsluiting  thumbnail

Prijs Steenkorven Afsluiting

Published Apr 26, 23
5 min read

Afsluiting Steenkorven

Ook de werkplekken nodigen de bezoeker uit om zelf aan de slag te gaan. Leuven, 12 oktober en Gent, 19 oktober Studiedag: Naar een toegankelijke dienst- en hulpverlening Op deze twee studiedagen reikt de VVSG u inspiratie aan om concreet te werken aan de toegankelijkheid van uw dienst- en hulpverlening.

Het gaat zowel over de inrichting van gebouwen, de toegankelijkheid van het openbare domein, de organisatie van de loketwerking, de specifieke aandacht die bepaalde doelgroepen zoals ouderen of allochtonen vereisen als over de centrale rol van communicatie. Dit maakt de studiedag tot het ideale moment om over het muurtje te kijken en om de basis te leggen voor lokale acties in de verschillende diensten van OCMW- en gemeentebestuur.

vvsg. thuisverpleging voorzorg.be (kalender) bart lasuy special t bart lasuy SPECIAL toegankelijkheid Fysieke inrichting Welkom in de werkwinkel Van bij hun oprichting waren de werkwinkels bedoeld als een plek waar iedereen terecht kon voor een omvangrijke service. Ze werden opgebouwd vanuit een principe van eenvoud: verschillende partnerorganisaties, waaronder doorgaans OCMW, PWA en VDAB, bieden er een integraal pakket aan van diensten en informatie over werk en opleiding.

Bovendien bleek uit het verhaal áchter de inrichting dat dit concept meer was dan een oefening in esthetica. Het strakke meubilair en de gedurfde kleuren waren slechts onderdelen van een bredere strategie. Schikking en inrichting van het interieur hadden een uitgesproken betekenis en een duidelijke boodschap: ‘Hier zorgen we voor werk. thuisverpleging voorzorg.

We schetsten de activiteiten die in een werkwinkel plaatsvinden, de bezoekerservaring die we wensten te creëren, en we beschreven zorgvuldig de werkomstandigheden van de consulenten. Stilaan begonnen we ons te realiseren dat de fysieke context een interessant element was om het gedrag en de beleving van zowel bezoekers als medewerkers te beïnvloeden - thuisverpleging voorzorg.Je moet een precies beeld hebben van wat je wilt uitdrukken. In het geval van de werkwinkels was dat niet ver te zoeken. Toenmalig minister van Werk Frank Vandenbroucke schreef op dat moment aan een vernieuwd werkwinkelconcept. Daarin wordt gepleit voor een omslag naar een meer ‘klantgerichte dienstverlening’ waarbij zowel de inhoudelijke aspecten – wat wordt er aangeboden – als de manier waarop die gepresenteerd worden, aan bod kwamen.

Steenkorven Cortenstaal

Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

het om het vullen van een ruimte met kantoormeubelen, al dan niet vertaald naar werkplekken voor een precies aantal medewerkers. thuisverpleging voorzorg. Bezoekers waren veroordeeld tot een wachtruimte, een file bij een loket of een stoelenrij in de gang. In het nieuwe inrichtingsconcept werd dat: ‘Creëer een kader, exterieur en interieur, voor een positieve beleving van de dienstverlening, zowel bij bezoekers als bij medewerkers.’ Hoe hebben we het georganiseerd? We begonnen met de sleutelkenmerken op te sommen die we in een werkwinkellocatie tot leven wilden brengen.

Oorzaak en vervolg In Houthalen maar ondertussen ook in Maasmechelen en Hoboken-Wilrijk is binnenstappen in de werkwinkel een normale zaak voor iedereen die met vragen over werk, loopbaan of opleiding zit. Werkwinkels worden nog te veel gepercipieerd als een verplichte verzamelplaats voor falende medemensen. Zolang bezoekers zich ongemakkelijk voelen als ze over de drempel stappen, weten we dat we onze doelstelling niet halen.Dat draaiboek wordt door de medewerkers van de dienst Gebouwen van de VDAB – bij een verbouwing treden zij meestal op als projectleider – als leidraad gehanteerd. Het draaiboek is ongetwijfeld de belangrijkste verwezenlijking van de veranderde aanpak. Het is echt een naslagwerk waarin zowel de verantwoordelijke van de betrokken locatie, de consulenten, als de projectleiders een antwoord vinden bij discussies over aankleding of indeling van ruimtes - thuisverpleging voorzorg.Maar dwarsliggers en tegenwringers hebben niet noodzakelijk een negatieve impact: ze zorgen ervoor dat we kritisch blijven tegenover de eigen vanzelfsprekendheden en externe expertise. Op die manier wordt de gerichte keuze van verlichting en materialen, ontstaat een andere beleving van het bezoek. Open en transparant, interactief, activerend-participerend, evenwaardig - thuisverpleging voorzorg. Een aangenaam ogend exterieur en interieur realiseren is een relatief makkelijke operatie.

De breuk met de gewone, klassieke kantooromgeving is zo ingrijpend dat dit zowel bij voorbijgangers, bezoekers als eigen medewerkers positieve reacties én verwachtingen oproept. En precies daar zit een mogelijke valstrik: de positieve indruk over de locatie en de inrichting ervan moet bevestiging krijgen in de dienstverlening, in het gedrag van zowel medewerkers als bezoekers (thuisverpleging voorzorg).

De ruimte is open, bezoekers kunnen onmiddellijk terecht bij het onthaal, maar ze kunnen ook eigenhandig op zoek naar informatie. • Beweging: bezoekers worden niet veroordeeld tot een wachtzaaltje waar ze geduldig hun beurt moeten afwachten. Neen, een ruim gedeelte van de werkwinkel is ‘open ruimte’, vrij bewandelbaar voor cliënten en geïnteresseerde bezoekers.

Goedkope Steenkorven

De klemtoon ligt op werk: almaar meer evolueert de werkwinkel van een plaats waar men zich administratief in regel stelt – veel van de bezoekers komen zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB – naar een locatie waar men terecht kan voor antwoorden en oplossingen. • Kleur: een opvallend facet van de vormgeving is het kleurgebruik. thuisverpleging voorzorg.

Bovendien hebben ze een signaalfunctie: het kleuronderscheid helpt de bezoekers zich te oriënteren in de werkwinkel. • Zuinig met het uitstallen van informatie: rust en eenvoud komen de communicatie ten goede. • Design is geen doel op zich: inrichting en vormgeving zorgen voor een context die verwachtingen schept, gedrag ondersteunt en inspireert.

Latest Posts

Fundering Steenkorven

Published Jul 18, 23
5 min read